Algemene voorwaarden

 

Waardegoed

 

 • Definities
  • In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. Waardegoed: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Waardegoed gevestigd aan de Mr. J.P. Miedemastraat 58 te Dokkum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 65515129;
   2. klant: de rechtspersoon, de opleidingsinstelling of de (overheids)instantie die met Waardegoed een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van Waardegoed heeft ontvangen of met wie Waardegoed in enige rechtsbetrekking staat of voor wie Waardegoed enige rechtshandeling verricht;
   3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Waardegoed en de klant;
   4. product: het fysieke waardenpalet dat door Waardegoed wordt geleverd;
   5. digitale versie: de digitale versie van het waardenpalet dat online beschikbaar wordt gesteld via de website van Waardegoed.

 

 • Algemeen
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Waardegoed, op alle overeenkomsten die Waardegoed sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
  • Waardegoed wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand.
  • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
  • Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Waardegoed vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  • Waardegoed heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.
  • Indien Waardegoed niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Waardegoed in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

 • Aanbiedingen en offertes
  • Alle aanbiedingen en offertes van Waardegoed zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  • Als de klant aan Waardegoed gegevens verstrekt, mag Waardegoed uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
  • Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in e-mailberichten, folders, offertes, overeenkomsten of publicaties van Waardegoed binden Waardegoed niet.
  • Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt, dienen de offerte en alle daarbij behorende documenten op eerste verzoek van Waardegoed terstond door de klant en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan Waardegoed. De door Waardegoed aan de klant verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden blijven eigendom van Waardegoed en mogen zonder toestemming van Waardegoed niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

 

 • Totstandkoming van de overeenkomst
  • De overeenkomst komt tot stand doordat de klant mondeling, schriftelijk of via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod van Waardegoed.
  • Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Waardegoed de klant een bevestiging.

 

 • Uitvoering van de overeenkomst
  • Waardegoed voert de werkzaamheden uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
  • Waardegoed bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Waardegoed heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
  • Door Waardegoed verstrekte adviezen komen tot stand op basis van door de klant verstrekte informatie. Waardegoed gaat uit van de juistheid van deze informatie.

 

 • Digitale versie
  • Bij de aankoop van het product wordt als extra service kosteloos aan de klant de digitale versie ter beschikking gesteld. De digitale versie wordt zoals hij is (“as is”) aan de klant ter beschikking gesteld, zonder enige vorm van garantie.
  • Waardegoed garandeert niet dat de digitale versie zonder onderbrekingen of zonder fouten werkt. Gedurende de periode dat Waardegoed de digitale versie ondersteunt wordt de digitale versie kosteloos geüpdatet.
  • De klant heeft, zolang Waardegoed de digitale versie ondersteunt, het recht gebruik te maken van de digitale versie. Waardegoed kan op ieder moment besluiten de website waarop de digitale versie toegankelijk is offline te zetten, zonder dat de klant recht heeft op terugbetaling van de aankoopprijs van het product of op enige andere vorm van compensatie.
  • De klant erkent dat Waardegoed het recht heeft de toegang tot de digitale versie te blokkeren indien de klant of derden misbruik maken van de digitale versie, er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan.
  • Waardegoed heeft te allen tijde het recht wijzigingen aan te brengen aan de digitale versie.
  • De klant dient uiterst zorgvuldig om te gaan met – en is verantwoordelijk voor – zijn inloggegevens van de digitale versie.

 

 • Verplichtingen van de klant
  • In het geval dat door Waardegoed werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant of op een door de klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
  • De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Waardegoed aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Waardegoed worden verstrekt. De klant zal Waardegoed steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst medewerking verlenen en alle noodzakelijke materialen en middelen ter beschikking stellen.
  • De klant dient ervoor zorg te dragen dat de locatie(s) waar, de hulpmiddelen waarmee en de omstandigheden waarin Waardegoed de werkzaamheden uit dient te voeren veilig zijn en voldoen aan alle wettelijke voorschriften. De klant dient zodanige maatregelen te treffen dat Waardegoed tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschermd is tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed.
  • De klant vrijwaart Waardegoed voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
  • De klant is gehouden Waardegoed onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
  • De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van het product en de digitale versie en voor het in acht nemen van de gegeven instructies en/of adviezen.
  • Indien de klant niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Waardegoed heeft voldaan, dan heeft Waardegoed het recht de kosten die daaruit voortvloeien aan de klant in rekening te brengen en heeft Waardegoed het recht zijn werkzaamheden op te schorten.

 

 • Prijs en honorarium
  • De vermelde prijs voor het product is exclusief btw en inclusief verzendkosten.
  • Het vermelde (uur)tarief is exclusief btw.
  • Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
  • Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren.
  • Waardegoed is gerechtigd een vast overeengekomen honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Waardegoed, dat in redelijkheid niet van Waardegoed mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
  • Wachttijden en oponthoud veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden dan wel door het niet voldoen van de klant aan zijn verplichtingen, indien deze leiden tot meerkosten, worden aan de klant in rekening gebracht.

 

 • Levering
  • Het product wordt geleverd op het door de klant opgegeven adres.
  • De door Waardegoed opgegeven leveringstermijn geldt nimmer als een fatale termijn.
  • In het geval dat een door Waardegoed opgegeven leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
  • Overschrijding van een leveringstermijn geeft nooit recht aan de klant tot enigerlei schadevergoeding, tot ontbinding van de overeenkomst of een andere actie jegens Waardegoed.

 

 • Facturatie en betaling
  • Facturatie van het product geschiedt binnen 7 dagen na de levering.
  • Facturatie van uitgevoerde werkzaamheden geschiedt (periodiek) achteraf.
  • De klant dient de van Waardegoed ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
  • Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden.
  • Indien de klant de van Waardegoed ontvangen factuur niet binnen 14 dagen betaalt, dan is de klant direct in verzuim en heeft Waardegoed het recht om de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening te brengen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Waardegoed maakt om de vorderingen op de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.
  • Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
  • Waardegoed kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, gegevens of documenten, onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan Waardegoed verschuldigde bedragen betaald heeft.

 

 • Wijziging factuuradres of verhuizing
  • Indien de klant verhuist dan wel het factuuradres van de klant wijzigt, dan dient de klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsadres en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan Waardegoed mede te delen.

 

 • Eigendomsvoorbehoud
  • Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Waardegoed, totdat alle vorderingen die Waardegoed op de klant heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW volledig zijn betaald.
  • Tot aan het moment van eigendomsovergang, is de klant gehouden de grootst mogelijke zorg te betrachten t.a.v. de producten. De klant dient de producten als herkenbaar eigendom van Waardegoed te bewaren.
  • De klant is behouden de producten te verzekeren tegen alle mogelijke risico’s die deze producten vanaf hun levering kunnen ondergaan.
  • Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden, aan derden enig ander recht daarop verlenen of buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
  • In geval van beslaglegging of enige andere inmenging door derden, is de klant gehouden onmiddellijk Waardegoed te waarschuwen.
  • Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Waardegoed.
  • Nadat Waardegoed zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag hij de geleverde producten terughalen. De klant staat Waardegoed toe de plaats te betreden waar deze producten zich bevinden.
  • De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Waardegoed toekomende rechten onverlet.

 

 • Intellectuele eigendomsrechten
  • De intellectuele eigendomsrechten op het product, op de digitale versie (inclusief updates), op de website(s) van Waardegoed en op alle adviezen, teksten, afbeeldingen, e.d. die Waardegoed in het kader van de overeenkomst vervaardigd heeft, berusten te allen tijde bij Waardegoed. De klant dient de intellectuele eigendomsrechten van Waardegoed te respecteren.
  • De klant wordt een niet-exclusieve en te allen tijde door Waardegoed opzegbare licentie verleend om gebruik te maken van de digitale versie. Het is de klant enkel toegestaan de digitale versie te gebruiken binnen zijn eigen organisatie. Dit betekent dat alleen medewerkers en leerlingen van de klant gebruik mogen maken van de digitale versie.
  • Voor zover maximaal toegestaan onder de geldende wetgeving, is het niet toegestaan:
   1. de digitale versie na te bouwen of te reproduceren;
   2. afgeleide producten van welke aard dan ook van de digitale versie te maken.

De klant zal ook anderen niet toestaan de bovengenoemde handelingen te verrichten.

 • Waardegoed behoudt het recht het voor de klant uitgevoerde werk voor zijn eigen promotie te gebruiken.

 

 • Overmacht
  • Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst door Waardegoed redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan: dataverlies als gevolg van computerstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Waardegoed verhinderen of beperken; internet- en stroomstoring; weersinvloeden; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; verkeersbelemmeringen; brand; ziekte van de natuurlijke persoon die namens Waardegoed de overeenkomst uitvoert; overheidsmaatregelen.
  • In het geval dat Waardegoed door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Waardegoed het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar zijn keuze, zonder dat Waardegoed gehouden is om enige door de klant geleden schade te vergoeden.
  • In het geval dat Waardegoed ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens de klant die voortvloeien uit de overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van de klant gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht – en aan de reeds verrichtte werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt – is Waardegoed gerechtigd om de betreffende werkzaamheden separaat te factureren.

 

 • Ontbinding en opschorting
  • Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Waardegoed gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling van de klant of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Waardegoed gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Waardegoed is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het hem toekomende te vorderen.
  • Een en ander laat onverlet de overige aan Waardegoed toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
  • Waardegoed is in het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan de klant.
  • Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Waardegoed zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade, waaronder omzetverlies.

 

 • Klachten
  • De klant heeft de verplichting de afgeleverde producten te onderzoeken bij aflevering, teneinde vast te stellen of deze aan de overeenkomst beantwoorden.
  • Klachten dienen zo spoedig mogelijk na de levering bij Waardegoed te worden ingediend.
  • Beantwoordt het geleverde product niet aan de overeenkomst, dan is Waardegoed naar zijn keuze slechts gehouden tot herstel van het product of vervanging van het product. De aansprakelijkheid van Waardegoed is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 17 is opgenomen.
  • Klachten over het product worden niet (verder) in behandeling genomen indien:
   1. de gebruiksinstructies niet zijn nagekomen;
   2. schade aan het product zijn ontstaan door schuld, opzet, onachtzaamheid en/of nalatigheid van de klant en/of derden;
   3. het product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;
   4. gebreken het gevolg zijn van van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, reinigingsmiddelen, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen en weersomstandigheden;
   5. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
   6. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking.

 

 • Aansprakelijkheid en verjaring
  • Waardegoed kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;
   2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
  • De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Waardegoed is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de klant gegeven instructies. De klant vrijwaart Waardegoed tegen alle aanspraken ter zake.
  • Waardegoed aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Waardegoed in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
  • Waardegoed is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van het product of de digitale versie.
  • Waardegoed is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de klant verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de klant.
  • Waardegoed kan door de klant niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de door Waardegoed verrichte werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de klant.
  • Waardegoed is niet aansprakelijk voor gevolgschade zoals, maar zeker niet beperkt tot, omzetderving, verminderde goodwill, vertragingsschade, gemiste besparingen, dataverlies, opgelegde boetes, reputatieschade of bedrijfsstagnatie.
  • Indien Waardegoed aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei, aan Waardegoed toerekenbare, schade, dan is de aansprakelijkheid van Waardegoed te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Waardegoed gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dab is de aansprakelijkheid van Waardegoed beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  • Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Waardegoed vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Waardegoed kan aanwenden.
  • Indien de klant goederen en/of materialen en/of voorzieningen ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden aan Waardegoed ter beschikking heeft gesteld en deze goederen en/of materialen en/of voorzieningen niet geschikt zijn voor het doel waarvoor zij aan Waardegoed ter beschikking zijn gesteld, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit.

 

 • Geheimhouding
  • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
  • Indien Waardegoed – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Waardegoed zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Waardegoed niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

 

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • De rechtsverhouding tussen de klant en Waardegoed wordt beheerst door Nederlands recht.
  • Alle geschillen tussen de klant en Waardegoed die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Waardegoed gevestigd is.